BAŞ ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇALIŞMA TAKTİĞİ

Öğretmelerimizin sınava zorlanarak kariyer verilmesi yanlış olmuştur.

Yaş itibari ile sınav çalışması yapmak, soruları okumaya çalışmak bile sorun oluşturur.

Sınava örnek soru ve sadece doğru seçenekleri okuyarak daha etkili hazırlanabilirsiniz.

Aşağıda örnek soru ve doğru seçenekleri okumanızı öneririz.

SADECE SORU VE DOĞRU SEÇENEĞİ OKUYUNUZ

BAŞARILAR

1. Dersinizde teknolojik ve bilimsel gelişmelere yer vermek istiyorsanız kesinlikle üzerinde durmanız gereken kavramlar var: Sanal gerçeklik, yapay zekâ, uzay araştırmaları gibi. Etkinliğini yitirmiş, bilim dünyasının odağından uzaklaşmış çalışmalarla öğrencilerin ilgisini çekemeyeceğiniz gibi vizyonunu da genişletemezsiniz. Elektrikli arabalar yaygınlaşırken buharlı motorlara dönmek ister misiniz?

Bu parçada önemi vurgulanan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaparak yaşayarak öğrenme B) Ekonomiklik

CEVAP C) Güncellik D) Açıklık E) Bütünlük

2. Geri bildirimler, içerik açısından sınırlı veya ayrıntılı olarak verilebilir. Ayrıntılı geri bildirimlerin, düzeltme ve yönlendirmeleri içermesi sebebiyle, sınırlı geri bildirime göre öğrenmeye katkısının daha fazla olması beklenir.

Buna göre, aşağıdaki geri bildirim ifadelerinden hangisinin öğrenmeye katkısının daha az olması beklenir?

A) Denklemi doğru kurmuşsun ama işlem önceliği kurallarını gözden kaçırmışsın.

CEVAP B) Kâğıdın baştan sona yanlışlarla doluydu, biraz daha çalışmalısın.

C) Paragrafların arasında anlam bağı zayıf kalmış, birkaç cümleyle bu bağı güçlendirmelisin.

D) Gitara gereğinden fazla odaklanıyorsun, dikkatini biraz da parçanın sözlerine vermelisin.

E) Topu sürerken başını biraz daha kaldırırsan daha isabetli paslar atabilirsin.

3. Proje tabanlı öğretim yaklaşımına göre öğretim sürecindeki proje tasarıları; günlük yaşamla ilişkili, üst düzey zihinsel becerileri destekleyen, farklı kaynakları kullanmaya imkân sağlayan ve bilimsel yönteme dayanan yapıda olmalıdır. Öğrenciler proje tasarılarına uygun bir dizi etkinlik sonunda ortaya bir ürün koymalıdır.

Buna göre, aşağıdaki ürünlerden hangisinin oluşturulma sürecinin, proje tabanlı öğretim yaklaşımının öğretim hedeflerine katkısının daha az olması beklenir?

A) Çöp kokusunu engelleyen çöp kutusu B) Bozulmuş yumurtayı ayrıştırabilen bir araç

C) Dil gelişimine katkı sağlayan oyuncak D) Daha az su tüketen bir sulama sistemi

CEVAP E) Uzaya gönderilen astronotların biyografileri

4. Bir okuldaki matematik öğretmenleri dönem sonu sınavını ortak sınav olarak uygulamaya karar vermişlerdir. Sınavda yer alacak açık uçlu soruları irlikte hazırlayarak öğrencilerin yanıtlarını birlikte değerlendirmişlerdir. Ancak öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtları değerlendirirken aynı öğrenciye, aynı soru için tüm öğretmenlerin birbirinden farklı puanlar verdiği görülmüştür. Puanlamada meydana gelen bu farklılığı ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygundur?

A) Sınavı öğrencilere yeniden uygulamak

B) Değerlendirmeye ayrılan süreyi uzatmak

CEVAP C) Soruları değerlendirirken ayrıntılı bir puanlama anahtarı kullanmak

D) Puanlama farklılığı olan soruları değerlendirme dışı bırakmak

E) Tüm soruları tek bir öğretmenin değerlendirmesini sağlamak

5. Bu dönem vize ve final sınavlarını ellişer soruluk çoktan seçmeli testler ile gerçekleştirdim. Bazı meslektaşlarım açık uçlu sorular kullanmadığım için beni eleştirdi. Evet, açık uçlu sorular öğrenci hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir ancak benim 588 tane öğrencim var. Açık uçlu sorulardan oluşan bir sınavı tamamen okuyup notları girmem ne kadar sürerdi kestiremiyorum.

Bu parçada çoktan seçmeli testin hangi özelliğinden dolayı tercih edildiği vurgulanmaktadır?

A) Geçerlik B) Güvenirlik CEVAP C) Kullanışlılık

D) Madde güçlüğü E) Madde ayırt ediciliği

6. Her eylül ayında, ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler okula üst sınıflardaki öğrencilerden bir hafta önce başlar. Bir haftalık süreçte akademik hedeflerden daha çok, okulun ve çevresinin tanıtılması, temel ihtiyaçlarını nasıl giderecekleri konusunda farkındalık kazandırılması kısaca öğrencilerin içerisinde bulundukları yeni duruma alışmaları hedeflenir.

Bu parçada sözü edilen uygulama aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisinin kapsamındadır?

CEVAP A) Oryantasyon B) Yöneltme ve yerleştirme

C) Bireyi tanıma D) Araştırma ve değerlendirme E) Psikolojik danışma

7. Okul rehber öğretmeni Nermin Hanım, görüşme öncesinde rehberlik hizmetleriyle ilgili olarak danışanlarını “Rehberlik hizmeti bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belirli bir süre gerekir.” şeklinde bilgilendirmiştir.

Buna göre, Nermin Öğretmen rehberlik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Rehberlik hizmetinde gizlilik esastır.

CEVAP B) Rehberlik hizmeti bir süreçtir.

C) Rehberlik profesyonel bir yardımdır.

D) Rehberlik bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım eder.

E) Rehberlik hizmetleri her okulun amaç ve ihtiyacına göre gerçekleştirilir.

8. Necmettin Öğretmen, eğitim-öğretim ortamını işitme yetersizliği olan öğrencisine göre düzenlemek istemektedir. Bunun için sınıfın aydınlatmasını uygun hâle getirmiş ve dışarıdan gelebilecek gürültülerin azaltılmasına yönelik önlemler almıştır.

Buna göre, Necmettin Öğretmen’in yaptığı bu düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A) Öğrencilerden beklentilerin belirlenmesi

CEVAP B) Sınıf ortamının genel fiziki yapısı

C) Öğretim yönteminin uyarlanması

D) Öğrenci gruplarının oluşturulması

E) Okul yöneticilerinin sorumluluklarının uyarlanması

9. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma probleminin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Etik kurallara uygun olmalıdır.

B) Anlamlı olmalıdır.

C) Açık ve anlaşılır olmalıdır.

D) Sınanabilir ve ölçülebilir olmalıdır.

B) Anlamlı olmalıdır.

CEVAP E) Daha önce test edilmiş ve çözüme kavuşturulmuş olmalıdır.

10. Hizmet içi eğitime katılan öğretmenlerin akademik gelişimlerini izlemek isteyen bir kurum, bir tarama çalışması yapılmasına karar vermiştir. Bu çalışmanın aşamaları aşağıdaki gibi planlanmıştır.

I. Hedef kitlenin tanımlanması

II. Örneklemin seçilmesi

III.Verilerin analizi

IV.Verilerin toplanması

V. Evrene genelleme

Yapılan inceleme sonucunda bu sürecin aşamalarında bir yanlışlık tespit edilmiştir.

Bu yanlışlığı düzeltmek için hangi aşamalar yer değiştirmelidir?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV CEVAP D) III ve IV E) IV ve V

11. Kapsayıcı eğitim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kapsayıcı eğitim, engelleri ortadan kaldırmayı sağlayan temel bir insan hakkıdır.

B) Kapsayıcı eğitim, her bir öğrencinin kendi öğrenme ve gelişim özellikleri temelinde desteklenmesini gerektirir.

C) Kapsayıcı eğitim anlayışının temelinde her bir öğrencinin eğitim aldığı ortama “dâhil olması” vurgulanır.

CEVAP D) Kapsayıcı eğitim sadece özel gereksinimli öğrencilerle ilgilidir.

E) Kapsayıcı eğitim her bir öğrencinin ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda eğitime erişimini artırmayı hedefler.

12. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı öğrenme ortamlarını oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik olarak öğretmenlerin kendilerine sormaları gereken sorulardan biri değildir?

A) Sınıfımdaki tüm öğrencilerin ortamdan yararlanması için neler yapabilirim?

B) Sınıfımdaki tüm öğrencileri kendi öğrenme özelliklerine göre nasıl destekleyebilirim?

C) Öğrencilere yönelik yaptığım ayarlamaların etkisi nasıl oldu?

CEVAP D) Sınıfımın sosyal ve fiziksel ortamını çocukların gereksinimlerine göre nasıl düzenlerim?

E) Beklenen başarıyı gösteren öğrencilere zaman ayırmayı bırakmalı mıyım?

13. Yeryüzünün herhangi bir yerinde, uzun yıllar boyunca etkili olan hava koşullarının ortalama durumuna “iklim” denir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bir yerin iklim özelliğine değinilmiştir?

A) Ankara’da önümüzdeki hafta boyunca kar yağışı bekleniyor.

B) Yoğun sisten dolayı Kadıköy-Eminönü vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

C) Şanlıurfa’da bugün sıcaklık 35 °C olarak ölçüldü.

CEVAP D) Mersin’de yazlar sıcak ve kurak geçmektedir.

E) Antalya’da kış günü, güneşi görenler sahile akın etti.

14. Aridite (kuraklık) indisine göre Türkiye’de karaların iç kısımları denizelliğin hâkim olduğu kıyılara nazaran daha kuraktır.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerin hangisinde kuraklığın şiddeti fazladır?

CEVAP A) Konya B) Antalya C) Mersin D) İzmir E) Çanakkale

15. Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları olan bir kavramdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutu ile ilgili amaçlardan biridir?

A) Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

B) Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

C) Tam ve üretken istihdamı desteklemek

D) Barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek

CEVAP E) Biyolojik çeşitlilik kaybının önüne geçmek

16. Aşağıdakilerin hangisinde bir iletişim engeli söz konusu değildir?

A) Murat Öğretmen’in akranları arasında en esmer olan Nihal’e “Kara kızım!” diye seslenmesi

B) Nigar Öğretmen’in ödevlerini eksik bırakan Sıla’ya “Bir kez daha olursa seni anne ve babana şikâyet edeceğim.” demesi

C) Berrin Öğretmen’in öğrencisinin velisine “Çocuğunuz sınıfta beni çok yoruyor, oldukça

fazla öğrenme sorunu var. Siz onunla hiç ilgilenmiyor musunuz?” diyerek yakınması

CEVAP D) Kenan Öğretmen’in “Defalarca deneseydimben de yılgın hissederdim, yorulman çok doğal.” diyerek öğrencisini anladığını ifade etmesi

E) Zuhal Öğretmen’in öğrencisi Arda’yı işaret ederek “Arda ıspanak yemeyi sevmiyormuş

çocuklar. O yüzden hiç uzamayacak.” Şeklinde tüm sınıfa nasihat etmesi

17. İyi bir dinleyicinin dinleme esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Konuşmanın içeriğini değerlendirir.

B) Konuşmacının duygu ve düşüncelerini ayırt eder.

C) Konuşmacının amacını belirler.

CEVAP D) Konuşmacının verdiği bilgilerin doğruluğunu araştırır.

E) Konuşmanın ana düşüncesini belirler.

18. Aşağıdaki teknoloji alanlarından hangisi insanların öğrenme, düşünme ve karar verme süreçlerinin benzeşimini yaparak örüntüleri keşfeder, istatistiki modeller ve algoritmalar kullanıp problemlere çözümler üretir ve işlerin daha verimli yapılmasını sağlar?

A) Bulut teknolojileri

CEVAP B) Yapay zekâ

C) Nesnelerin interneti

D) Sosyal medya

E) Sosyal ağlar

19. Covid-19 salgınıyla hayatımızda daha geniş bir yer edinen uzaktan eğitim, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Eş zamanlı uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenciler aynı anda bir video konferans sisteminde bir araya gelirken eş zamansız uzaktan eğitimde öğretmenin daha önce hazırladığı içeriğe öğrencilerin farklı zamanlarda erişebilmesine olanak sağlanmaktadır.

Buna göre, eş zamanlı uzaktan eğitimi, eş zamansız uzaktan eğitimden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birçok ders içeriğini sunmak için kullanılabilmesi

B) Eğitimde web araçlarının etkin kullanılması

CEVAP C) Öğrencilere anında geri bildirim verilmesi

D) İçeriğe ulaşmada internet bağlantısının gerekmesi

E) Bilgisayar tabanlı ölçme araçlarının kullanılabilmesi

20. Babasının işi gereği yurt dışında yaşamaya başlayan Ahmet, yeni gittiği okulda kendisini ifadeetmekte zorlanmakta ve öğretmenin yönergelerini anlamakta sorunlar yaşamaktadır. Ayrıca arkadaş edinmekte güçlük yaşayan Ahmet hedeflediği akademik başarıya ulaşamamıştır.

Bu parçada Ahmet’in uyum ve entegrasyonuna engel olan sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır?

CEVAP A) Dil sorunu

B) Maddi yetersizlikler

C) Okulu terk etme

D) Kültürel ayrımcılık

E) Fiziksel okul güvenliği sorunu

21. Aşağıdakilerden hangisi okulu etkili kılma ve geliştirme sürecinde öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve kültürel özelliklerini göz önünde bulundurma

B) Eğitim teknolojilerini kullanabilme

C) İletişim becerilerine sahip olma

D) İnsan sevgisiyle dolu ve açık görüşlü olma

CEVAP E) Öğrenme ortamlarında rekabeti ön planda tutma

22. Geleneksel ve çağdaş eğitim anlayışları arasındaki farklılıklar gibi eski ve yeni yönetim yaklaşımlarının eğitim kurumlarına bakışı arasında da önemli farklılıklar vardır.

Buna göre, eski ve yeni yönetim yaklaşımlarının eğitim kurumlarına bakışını yansıtan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Eski Yönetim Yaklaşımları Yeni Yönetim Yaklaşımları

A) Eğitim, ürün temellidir. Eğitim, süreç temellidir.

B) Okul öğrencinin öğrendiği yerdir. Okulda herkes birlikte öğrenir.

C) Velilerin eğitim hakkında bilgisi yoktur. Veli-okul iş birliği esastır.

D) Öğretim süreçleri yarışmaya dayalıdır. Öğretim süreçleri iş birliğine dayalıdır.

CEVAP E) Öğretmen, öğrenciye sorgulamayı öğretir. Öğretmen bilginin aktaranıdır.

23. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticileri için geliştirilen etik ölçütlere uygun değildir?

CEVAP A) Verdiği kararlarda sadece öğrencilerin isteklerine uymalıdır.

B) Standartları koruyarak sürekli mesleki gelişmeyi sağlamalıdır.

C) Politik, sosyal, dini ve ekonomik alanda kişisel kazanç sağlayıcı davranışlardan kaçınmalıdır.

D) Bütünün bireysel hakları ve ilkeleri desteklenmelidir.

E) Mesleki sorumluluklar dürüstlük ve bütünlük içinde yerine getirilmelidir.

24. Empati, bir bireyin kendisini karşısındaki bireyin yerine koyarak onu anlayabilmesi olarak ele alınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi Şükran Öğretmen’in bir öğrencisinin yaşadığı bir olay karşısında kullanabileceği empatik bir söylem olabilir?

A) Oyuncağını kaybettiysen oyun saatinde boyama yapabilirsin.

CEVAP B) Üzgün olduğunda kimseyle konuşmak istememeni anlıyorum.

C) Arkadaşların bahçedeyken onları sessizce beklemelisin.

D) Okul bahçesinde endişelenmene gerek yok.

E) Arkadaşlarınla yardımlaşmanı takdir ettim.

25. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme becerisine sahip bir bireyin özelliklerinden değildir?

A) Karar verme sürecinde yeterli miktarda kanıt kullanma

B) Gözlemlerin güvenirliğini sorgulama

C) Kendi görüşünün yanlış olabilirliğini hesaplama

CEVAP D) Otoritenin görüşünü doğrudan kabul etme

E) Alternatif durumların sonuçlarını kestirmeye çalışma

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.